کتاب نکته و تست فیزیک محموعه کاملی از آموزش و نکات مهم وتستی و سوال های کنکورهای سراسری و آزمون های آزمایشی از سراسر کشور می باشددرهرفصل تمرین هایی گمجانده شده اند تا با حل آنها به آمادگی ۱۰۰٪ در آن فصل برسیم

این کتاب کلیه مطالب علوم پایه سوم دوره اول متوسطه را ارائه می دهد. دانش آموز ابتدا با مباحث و نکته های مهم هر فصل آشنا می شود؛ سپس برای هر فصل، تعدادی سؤال چهارگزینه ای را پاسخ می دهد تا بر موضوع تسلط یابد